Gebruiksvoorwaarden van ons website | Yixi Meta

Versie 2023-08-01

Gebruiksvoorwaarden van Ons Website

Geüpdatet op: Geldig vanaf: 1 augustus 2023 (PDF: Gebruiksvoorwaarden van Ons Website.pdf). Historische versies zijn hier hier te vinden.

Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website (Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden, Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op uw relatie met deze website en de daaraan gelieerde website, inclusief maar niet beperkt tot websites die wordt gehost op het (sub)domein van yiximeta.com, yixibio.com (de Website) beheerd door Yixi Meta (ons, wij of onze), een geregistreerd bedrijf in Nederland met KVK-nummer: 85744115 en BTW-nummer: NL004138359B29.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website zorgvuldig door voordat u de door Yixi Meta beheerde Website gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de website bezoeken of gebruiken.

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de Voorwaarden, mag u de Website niet bezoeken.

De Website maakt mogelijk gebruik van cookies. Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, geeft u ons toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van onze disclaimer, en ons Privacybeleid.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, bezitten Yixi Meta en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de Website en het materiaal op de Website. De Website wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel Nederland als het buitenland. Onze handelsmerken en huisstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yixi Meta. Behoudens onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's van de Website alleen voor caching-doeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze Algemene voorwaarden worden uiteengezet.

U mag niet:

 1. materiaal van de Website opnieuw publiceren;
 2. materiaal van de Website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
 3. elke materiaal van de Website in het openbaar tonen;
 4. materiaal op deze Website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
 5. materiaal op de Website bewerken of anderszins wijzigen; en/of
 6. materiaal van deze Website opnieuw te verspreiden zonder bronvermelding.

Waar inhoud specifiek beschikbaar is gesteld voor herdistributie, mag deze alleen worden herdistribueerd met volledige verwijzingen naar Yixi Meta of zoals gespecificeerd door alternatieve herdistributievoorwaarden die aan de inhoud zijn gekoppeld.

U mag de gegevens van de website gebruiken voor tekst- en datamining (“TDM”) of om uw product(en) te trainen of te verbeteren als u aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. U heeft expliciete schriftelijke toestemming van Yixi Meta gekregen; of
 2. Uw gebruik van de gegevens van de Website veronderstelt de toestemming dat Yixi Meta en de gerelateerde houder van intellectueel eigendom (“IP-houder”) uw product(en) commercieel en gratis mogen gebruiken, als het product(en), geheel of gedeeltelijk, wordt getraind/verbeterd of gedeeltelijk getraind/verbeterd op basis van de data(set) die u via de Website heeft verkregen.

U mag een redelijke vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken voor het transporteren van (een kopie van) uw product naar de IP-houder wanneer de IP-houder (een kopie van) uw product van u heeft gevraagd om het recht uit te oefenen om uw product kosteloos commercieel te gebruiken.

Aanvaardbaar Gebruik

U mag deze Website niet gebruiken op een manier die schade aan de Website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Website aantast; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag de Website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, overdragen, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, wormen, keystroke loggers of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yixi Meta.

U mag de Website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie over te brengen of te verzenden.

U mag de Website niet gebruiken voor marketing-gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yixi Meta.

Beperkte Toegang

De toegang tot bepaalde delen van de Website is beperkt. Yixi Meta behoudt zich het recht voor om de toegang tot delen van de Website, of zelfs de hele Website, naar eigen goeddunken van Yixi Meta te beperken.

Als Yixi Meta u een gebruikers-ID en wachtwoord (gezamenlijk account) verstrekt om u toegang te geven tot beperkte delen van de Website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden gehouden.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van de Voorwaarden.

Bij beëindiging vervalt onmiddellijk uw recht om de Website te gebruiken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Website.

Gebruikersinhoud

In deze Algemene voorwaarden betekent uw gebruikersinhoud materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook op de Website indient. Tenzij anders vermeld in contract(en) tussen u en ons, moet uw gebruikersinhoud voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door uw gebruikersinhoud naar de Website te uploaden, stemt u in met de volgende voorwaarden:

 1. U verleent aan Yixi Meta een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw gebruikersinhoud in alle bestaande of toekomstige media. U verleent Yixi Meta tevens het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.
 2. Uw gebruikersinhoud mag niet onwettig of illegaal zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of tegen Yixi Meta of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).
 3. U mag geen gebruikersinhoud naar de Website sturen die het onderwerp is of is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of een andere soortgelijke klacht.
 4. Yixi Meta behoudt zich het recht voor om elk materiaal dat naar de Website is verzonden, of opgeslagen op de servers van Yixi Meta, of gehost of gepubliceerd op de Website, te bewerken of te verwijderen.
 5. Niettegenstaande de rechten van Yixi Meta onder deze Voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verplicht Yixi Meta zich niet om toezicht te houden op het indienen van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, de Website.

Aansprakelijkheidsbeperking

Yixi Meta maakt gebruik van HTTPS of SSL om gebruikersgegevens die via de Website worden ingediend te beschermen. Desalniettemin zijn wij niet aansprakelijk voor enige informatie die verloren gaat in geval van een beveiligingsinbreuk.

In geen geval zullen Yixi Meta, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe schade voor zover de Website gratis wordt aangeboden en enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van

 1. uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website;
 2. elke gedrag of inhoud van een derde partij op de Website;
 3. elke inhoud verkregen van de Website; en
 4. onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een remedie is ingesteld hierin blijkt te hebben gefaald in zijn wezenlijke doel.

Niets op de Website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als Yixi Meta uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Disclaimer

Onze Website, met uitzondering van asyixi.net en zijn subdomein(en), is niet bedoeld voor US Personen zoals gedefinieerd in de sectie US Person. Eventuele aansprakelijkheden, juridische kwesties of andere schade en/of problemen die naar voren zijn gebracht, mogen niet worden toegeschreven aan Yixi Meta.

Uw gebruik van de Website is op eigen risico. De Website wordt aangeboden op een AS IS en AS AVAILABLE basis. De Website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of goede prestaties.

Yixi Meta en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen dat niet

 1. de Website zal ononderbroken, veilig of beschikbaar zijn op iedere bepaald tijdstip of locatie;
 2. eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd;
 3. de Website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of
 4. de resultaten van het gebruik van de Website zullen aan uw eisen voldoen.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf garandeert Yixi Meta niet dat:

 1. de Website zal constant beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zijn; of
 2. de informatie op de Website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

Uitzonderingen

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website zal enige wettelijk geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website zal de aansprakelijkheid van Yixi Meta uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 1. fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door Yixi Meta; of
 2. kwestie waarvan het voor Yixi Meta onwettig of onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te beweren deze uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website worden uiteengezet redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u de Website niet gebruiken.

Andere Partijen

U accepteert dat Yixi Meta er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van Yixi Meta met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de Website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, stemt u ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van Yixi Meta, evenals Yixi Meta, zullen beschermen.

Onafdwingbare bepalingen

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van Ons Website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart Yixi Meta hierbij en verbindt zich ertoe Yixi Meta gevrijwaard te houden van alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen betaald door Yixi Meta aan een derde partij ter schikking van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van Yixi Meta) opgelopen of geleden door Yixi Meta als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Algemene voorwaarden, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze Algemene voorwaarden heeft geschonden.

Schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Onverminderd de andere rechten van Yixi Meta onder deze Algemene voorwaarden, kan Yixi Meta, als u deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die Yixi Meta passend acht om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de Website, het verbieden u de toegang tot de Website ontzegt, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de Website blokkeert, contact opneemt met uw internetprovider om te verzoeken uw toegang tot de Website te blokkeren en/of een gerechtelijke procedure tegen u aanhangig maakt.

Toewijzing

Yixi Meta kan de rechten en/of verplichtingen van Yixi Meta onder deze Voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Volledige Overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden vormen samen met het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en Yixi Meta met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Website.

Recht en Jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet, en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Registraties en Machtigingen

Yixi Meta is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De online versie van het register vindt u op www.kvk.nl.

Onze Andere Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van onze diensten en producten zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden Voor het Gebruik van Onze Diensten en Producten.

Privacyzaken worden behandeld in ons Privacybeleid.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te herzien of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Tenzij anders vermeld, zijn herziene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website vanaf de datum van publicatie van de herziene Voorwaarden op deze Website.

Controleer deze pagina (https://yiximeta.com/nl/juridische-info/voorwaarden/) regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de huidige versie. Door onze Website te blijven bezoeken of te gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Website.

Contact Met Ons Opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via  https://yiximeta.com/nl/contact/.

In this article